Bezwaar en (hoger) beroep

Vaak is het mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen besluiten van de overheid. Het besluit moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. De mogelijkheid van bezwaar of beroep wordt vaak door de overheid vermeld onderaan de brief.

Een bezwaarprocedure is een procedure bij hetzelfde overheidsorgaan dat de beslissing heeft genomen. Een beroepsprocedure is een procedure bij de rechtbank. In sommige procedures is een bezwaarprocedure niet mogelijk en ga je meteen naar de rechter. Bij andere procedures ga je eerst in bezwaar en als je het dan nog steeds niet eens bent met de beslissing kun je tegen die beslissing in beroep gaan bij de rechter.

De asielprocedure is een voorbeeld waarbij het niet mogelijk is om in bezwaar te gaan. Na de negatieve beschikking wordt er direct beroep ingesteld bij de bestuursrechter, daarna staat eventueel hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Advocaatkosten en rechtsbijstand (pro-deo / subsidie)

U kunt zich in een bezwaarprocedure bij de overheidsinstelling of de beroepsprocedure bij de rechtbank laten vertegenwoordigen door een advocaat. De kosten voor procederen hoeven niet hoog te zijn.

Het is voor advocaten mogelijk om op ‘toevoegbasis’  (ookwel ‘pro-deo’, rechtsbijstand of subsidie genoemd)  te werken. De Raad voor Rechtsbijstand wordt dan gevraagd om de advocaatkosten voor de burger te vergoeden. In dat geval worden de kosten voor de burger beperkt tot het betalen van een ‘eigen bijdrage’. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen van twee jaar geleden.

Hier kunt u de schema’s van de hoogte van de eigen bijdrage terugvinden.

Deze eigen bijdrage wordt niet opgelegd in asielprocedures.

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt is het vaak mogelijk om (een groot deel van) de eigen bijdrage via bijzondere bijstand terug te vragen bij de gemeente.

Legeskosten en griffierechten

Overheidsinstellingen vragen geen ‘behandelkosten’ of ‘ leges’ voor het in behandeling nemen van het bezwaar.

De rechtbanken vragen wel griffierechten voor het behandelen van de procedure bij de rechtbank. Griffierechten voor bestuurszaken kunt u hier terugvinden.

In asielprocedures worden er geen griffierechten geheven.
Sommige gemeenten vergoeden ook griffierecht via bijzondere bijstand. Voor meer informatie hierover wil ik u verwijzen naar het loket bijzondere bijstand van uw gemeente.
Er kan tevens vrijstelling worden gevraagd voor betaling van de griffierechten indien de inkomsten minder zijn dan 90% van de bijstandsnorm.